Toimitussopimus

Toimitussopimus

Toimitussopimus

 1. Yleistä

Nämä ehdot (”Ehdot”) säätelevät sopimukseen kuuluvan ohjelmiston ja kokonaan tai osittain integroitujen Lisäpalvelujen (jatkossa ”Palvelut”) käyttöäsi. Palvelut tarjoaa Aksios Corporation Oy (”Aksios”). Ostat pääsyn Palveluihin suoraan Aksiokselta sen verkkokaupasta www.sitro.net. Nämä ehdot ovat voimassa Aksioksen ja sinun välilläsi ja säätelevät Aksioksen velvollisuuksia sinua kohtaan asiakkaana ja sinun velvollisuuksiasi Aksiosta kohtaan asiakkaana ja Palvelujen Käyttäjänä.

Asiakas saa pääsyn Palveluihin ostettuaan tai otettuaan koekäyttöön ohjelmiston Aksioksen verkkokaupasta www.sitro.net ja hyväksyttyään tilaukseen liittyvät sopimukset.

Ehdot ovat voimassa riippumatta siitä, onko ohjelmisto tarjottu maksutta vai maksua vastaan.

 1. Ilmoitukset

Ilmoitukset ja tiedot Palveluista annetaan Palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti ilmoituksena Palvelun rajapinnan kautta. Ilmoitukset voidaan antaa myös soveltuvalla verkkosivulla.

Ilmoitus katsotaan toimitetuksi, kun se on julkaistu. Esimerkkejä ilmoituksista ovat tiedot toimintahäiriöistä, uusista versioista tai muu mahdollinen ohjelmistoa, tukipalveluita tai ehtojen muuttamista koskeva tieto. Aksios voi harkintansa mukaan myös lähettää ilmoituksen sähköpostitse tai postitse. Tässä tapauksessa ilmoitus katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty Aksiokselta.

Ilmoitus on voimassa välittömästi, mikäli ilmoituksessa ei toisin mainita.

Asiakkaan ehtoja koskevat ilmoitukset lähetetään Aksiokselle ensisijaisesti sähköpostitse www.sitro.net verkkosivuilla ilmoitettuun osoitteeseen. Tavoitat meidät myös kotisivuillamme ilmoitetusta puhelinnumerosta yleisiä juhlapäiviä lukuun ottamatta maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 16.00.

 1. Tilaussopimus

Palvelut tarjotaan “Software as a Service” (SaaS) -palveluna, jossa Asiakas tilaa pääsyn Palveluihin, jotka on saatettu tarjolle verkossa. Asiakkaan tehtyä tilauksen, myönnetään asiakkaalle oikeus käyttää Palveluja näiden ehtojen mukaisesti. Ehtoja sovelletaan Palvelujen kaikkiin osiin, mukaan luettuna jälkikäteen lisättäviin, ostettaviin tai käyttöön otettaviin lisäosiin.

Kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaisten maksujen maksamista vastaan asiakas saa rajoitetun, irtisanottavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin käyttää Palveluja ehtojen mukaan asiakkaan sisäisessä liiketoiminnassa. Sopimuksen mukaisten Maksujen maksaminen ja näiden ehtojen noudattaminen on Palvelujen käyttöoikeuden välttämätön edellytys.

Palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Oikeus Palvelujen käyttöön ei ole ehdollinen eikä sidottu tiettyyn Palvelujen versioon tai toiminnallisuuteen tietyllä hetkellä, vaan se mahdollistaa pääsyn Palveluihin ja oikeuden käyttää Palveluja, kuten ne kulloinkin tarjotaan. Palvelujen tarjoaminen ei riipu tulevien versioiden tai toimintojen toimittamisesta, eikä myöskään julkaisuista, materiaalista tai niitä koskevista kommenteista, jotka tehdään Aksiokselle tai Aksioksen toimesta.

Aksios pidättää oikeuden tarjota Palvelut toisesta maasta.

Aksios pidättää oikeuden tehdä parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia tai poistaa toimintoja tai korjata virheitä ja puutteita Palveluissa oman harkintansa mukaan ilman velvollisuutta tai vastuuta näihin perustuen. Mikäli muutos odotusten vastaisesti estää toimintojen toiminnan tai poistaa sellaisen toiminnon, joka on pysyvästi olennainen osa Palveluja, on asiakkaalla oikeus keskeyttää tilaus välittömästi. Asiakkaalla on tällöin oikeus asianmukaiseen hyvitykseen etukäteen maksetuista maksuista niiden Palvelujen tai Palvelujen osien osalta, joihin muutos on vaikuttanut.

Aksios pidättää 30 päivän varoitusajalla oikeuden muuttaa näitä ehtoja sekä muita Palvelujen toimittamista koskevia ehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, voidaan Palvelujen tilaus sanoa irti näiden ehtojen kohdan 9 mukaisesti. Tässä tapauksessa asiakkaalla on oikeus asianmukaiseen hyvitykseen ennalta maksetuista maksuista, joita asiakas ei näin ollen ole pystynyt hyödyntämään.

Aksioksella on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Aksios vastaa alihankkijoidensa työstä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi kuin omastaan.

Asiakkaalla ei ole ilman Aksioksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta missään olosuhteissa oikeutta siirtää tai luovuttaa, kokonaan tai osittain, mitään Palvelujen lisenssiä kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien mutta ei rajoittuen luovutuksiin sulautumisten ja jakautumisten, konkurssien, omistus- tai määräysvallan vaihdosten yhteydessä tai etuyhteydessä oleville yrityksille).

Ohjelmiston ostaminen tapahtuu tilaamalla kyseinen tuote www.sitro.net verkkokaupan kautta. Tilaaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla. Asiakkaalle lähetetty tilausvahvistus toimii maksutositteena, eikä muuta tositetta lähetetä. Tilausvahvistus ja laskut ovat nähtävissä myös asiakkaan omalla tilillä www.sitro.net verkkokaupassa.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä näihin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Asiakkaalla on oikeus ilmaiseen koekäyttöön, jos niin on sivustolla www.sitro.net mainittu tai kirjallisesti erikseen sovittu.

 1. Käyttöoikeus

Hankittuaan pääsyn Palveluihin ja hyväksyttyään ehdot, asiakas saa tilauksen kestoaikana Palvelujen käyttöoikeuden niin monelle Käyttäjälle kuin asiakas on ostanut. Halutessaan asiakas voi ostaa Palvelun käyttöoikeuksia useammalle Käyttäjälle tai oikeuden käyttää kokonaan tai osittain integroituja Lisäpalveluja voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaan.

Ainoastaan Käyttäjät, joilla on maksettu ja voimassa oleva tilaus, saavat käyttää Palveluja. Käyttäjälisenssit myönnetään nimetyille yksittäisille Käyttäjille. Asiakas luo ja hallitsee Käyttäjätilejä. Käyttäjälisenssejä ei saa jakaa eikä niitä saa käyttää useampi kuin yksi Käyttäjä. Asiakas voi kuitenkin vapaasti siirtää Käyttäjälisenssin Käyttäjältä toiselle. Aksios pidättää oikeuden tarkastaa käytössä olevien Käyttäjälisenssien lukumäärän.

Jokainen Käyttäjä vastaa kirjautumistietojen ja muiden tilitietojen salassapidosta ja paikkansapitävyydestä. Asiakkaan ja/tai Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Aksiokselle käyttäjätietojen luvattomasta käytöstä.

Palvelujen käyttö edellyttää, että asiakkaalla on käytössään internet-yhteys sekä tietokone tai nettiyhteyden mahdollistava mobiililaite.

Käyttäjät eivät saa siirtää viruksia, matoja tai mitään haittaohjelmia Palveluihin tai käyttäessään Palveluja. Palveluja ei saa käyttää laittomiin tai oikeudettomiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa rikkoa mitään lainsäädäntöä kulloinkin soveltuvalla lainkäyttöalueella/merkityksellisillä lainkäyttöalueilla, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeuslainsäädäntöön. Käyttäjä ei saa myöskään siirtää Palveluihin mitään säädytöntä, uhkaavaa, loukkaavaa tai muuta herjaavaa tietoa.

 1. Palvelujen käyttöönotto

Aksios tarjoaa asiakkaalle palvelut Aloituspäivästä lähtien. Aloituspäivä on se päivä, jona Asiakas saa pääsyn Palveluihin. Se, että palvelu katsotaan otetuksi käyttöön, ei edellytä erillistä hyväksyntää asiakkaalta. Lisäpalvelut voidaan tarjota käyttöön myös muuna ajankohtana. Tällä ei ole vaikutusta Aloituspäivään.

 1. Tietojenkäsittely ja yksityisyys

6.1 Henkilötietojen käsittely

Palvelujen käytön yhteydessä henkilötietoja voi siirtyä asiakkaalta Aksioksen-järjestelmään. Asiakas on tällöin EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Rekisterinpitäjä ja Aksios henkilötietojen Käsittelijä. GDPR:n mukaan Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen Käsittelijän välillä tehdään tietojen siirtämisestä ja käsittelystä tietojenkäsittelysopimus, joka sisältää mm. tietojenkäsittelyyn sovellettavat ohjeet. Asiakkaan Palvelujen käyttöön sovellettava Tietojenkäsittelysopimus on lisätty näihin ehtoihin liitteenä.

Henkilötietojen Käsittelijä ja jokainen henkilötietojen Käsittelijän alaisuudessa toimiva luonnollinen henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelee henkilötietoja ainoastaan sopimukseen kirjattujen ohjeiden mukaisesti tai sopimukseen kirjattujen palvelujen hoitamiseksi taikka muutoin Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen Käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain laitteilla, jotka sijaitsevat EU-/ETA-maissa tai maassa, joka EU:n komission päätöksen mukaisesti varmistaa riittävän tietosuojan tason.

Mikäli rekisteröity, tietosuojavaltuutettu tai muu kolmas osapuoli pyytää henkilötietojen Käsittelijältä henkilötietojen käsittelyä koskevia tietoja, tulee henkilötietojen Käsittelijän pyytää tätä tahoa ottamaan yhteyttä Rekisterinpitäjään.

Ellei laista tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu, henkilötietojen Käsittelijällä ei saa antaa henkilötietoja tai muuta tietoa henkilötietojen käsittelystä ilman Rekisterinpitäjän nimenomaista suostumusta. Henkilötietojen käsittelijä ei saa edustaa Rekisterinpitäjää tai toimia Rekisterinpitäjän puolesta suhteessa tietosuojavaltuutettuun, muuhun viranomaiseen tai kolmanteen osapuoleen.

Henkilötietojen Käsittelijän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Henkilötietojen Käsittelijän tulee erityisesti noudattaa tietosuojavaltuutetun antamia henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita.

Rekisterinpitäjällä on oikeus omalla kustannuksellaan itse tai kolmannen osapuolen välityksellä tarkastaa, että henkilötietojen Käsittelijä noudattaa tätä sopimusta. Henkilötietojen Käsittelijän tulee maksutta avustaa Rekisterinpitäjää tarkastuksessa. Mikäli Rekisterinpitäjä havaitsee puutteita, eikä korjaavia toimenpiteitä tehdä 30 päivän kuluessa sitä koskevasta kirjallisesta pyynnöstä, on Rekisterinpitäjällä oikeus irtisanoa kutakin palvelua koskeva sopimus ja tämä sopimus välittömästi.

Henkilötietojen Käsittelijä saa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn, missä tapauksessa henkilötietojen Käsittelijän tulee tehdä alihankkijoiden kanssa henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus, joka sisältää tietosuojan ja tietoturvan kannalta vähintään vastaavat sitoumukset ja velvollisuudet Rekisterinpitäjää kohtaan kuin tämä sopimus. Lisäksi sopimuksessa henkilötietojen Käsittelijän ja alihankkijan välillä on myös sovittava siitä, että alihankkija sallii Rekisterinpitäjän tekemät tarvittavat henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkastukset. Mikäli alihankkijoita käytetään, henkilötietojen Käsittelijän tulee myös pitää saatavilla ajantasaista luetteloa alihankkijoistaan.

Mikäli Rekisterinpitäjän havaitsee puutteita alihankkijan henkilötietojen käsittelyssä tai alihankkija ei muulla tavoin noudata henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen ehtoja, Rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia kirjallisesti, että henkilötietojen Käsittelijä välittömästi ja omalla kustannuksellaan irtisanoo henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen alihankkijansa kanssa ja varmistaa, ettei alihankkijalla ole enää pääsyä henkilötietoihin. Mikäli henkilötietojen käsittely ei henkilötietojen Käsittelijän näkemyksen mukaan ole puutteellista, tulee osapuolten toimia yhdessä ristiriidan ratkaisemiseksi. Tarvittaessa neuvoa voidaan kysyä tietosuojavaltuutetulta. Mahdollinen Tietosuojavaltuutetun mielipide on neuvoa-antava osapuolten välisessä suhteessa.

Tämän sopimuksen päättyessä henkilötietojen Käsittelijän tulee kolmen (6) kuukauden sisällä sopimuksen päättymisestä tuhota tai anonymisoida kaikki henkilötietojen Käsittelijällä tai sen alihankkijalla olleet henkilötiedot.

Henkilötietojen Käsittelijän tulee avustaa Rekisterinpitäjää toimittamaan tiedot, joita tietosuojavaltuutettu, muu viranomainen tai rekisteröity pyytää. Rekisterinpitäjän tulee maksaa korvaus tällaisesta työstä henkilötietojen Käsittelijälle kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen Käsittelijän hinnaston mukaan.

Rekisterinpitäjän tulee varmistaa, että käsittely tapahtuu Henkilötietolain ja Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että rekisteröity on tietoinen häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn mahdollisen suostumuksen hankkimisesta sekä tarvittaessa henkilötietojen käsittelyä koskevan ilmoituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisterinpitäjän on korvattava henkilötietojen Käsittelijälle kaikki sille aiheutuneet vahingot ja kustannukset, jotka johtuvat Rekisterinpitäjän toiminnasta henkilötietojen käsittelyssä.

6.2 Asiakkaan tiedot

Asiakas omistaa kaikki oikeudet asiakkaan tietoihin, eikä Aksios saa näissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta mitään oikeuksia asiakkaan tietoihin tai niiden osiin. Aksioksella on oikeus käyttää sopimuskauden aikana asiakkaan tietoja Palvelujen toimittamiseen asiakkaalle.

6.3 Tietojen kerääminen

Aksios saattaa käyttää automaattisia välineitä kerätäkseen tietoja Palvelujen käytöstä. Aksios kerää ja käyttää tietoa suojatakseen, ylläpitääkseen ja parantaakseen tuotteita ja palveluja sekä erilaisten tilastojen ja analyysien tekemiseen.

6.4 Tunnistamistietojen kerääminen ja esittäminen

Asiakas suostuu nimenomaisesti siihen, että Aksios saa kerätä sekä käsitellä ja luovuttaa asiakkaan tunnistamistietoja ja profiilitietoja Aksioksen tietokantaan ja välittää tietoja muille. Jos asiakas haluaa kieltää henkilötietojensa käsittelyn Aksioksen tietokannassa, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Aksiokseen.

6.5 Tietoturvallisuus

Mikäli näissä ehdoissa ei toisin mainita, Aksios ei myy, vuokraa tai muulla tavoin saata kerättyä tietoa kolmannen osapuolen saataville. Aksios voi kuitenkin luovuttaa tietoja seuraavissa tapauksissa: (i) lain, asetusten tai viranomaisten määräysten noudattamiseksi tai lainvoimaiseen päätökseen perustuvaan pyyntöön vastaamiseksi (esim. viranomaisten tai poliisin tietopyyntö tai tuomioistuimen päätös, muu ratkaisu tai määräys); (ii) selvittääkseen tai reagoidakseen turvallisuusuhkiin tai petoksiin; (iii) uudelleenjärjestelyn, sulautumisen tai Aksioksen tai sen osan myynnin tai oston yhteydessä, jossa tapauksessa henkilötiedot voidaan luovuttaa uudelleenjärjestelyn tai sulautumisen osapuolille tai (tuleville) ostajille. Tällaisissa tapauksissa Aksios varmistaa osapuolten noudattavan tässä ilmoitettuja ohjeita sekä ilmoittaa, jos tietoja on luovutettu.

 1. Hinnoittelu ja laskutus

Mikäli sopimuksessa ei toisin mainita, Palvelujen maksut ja laskutuskaudet noudattavat Aksioksen verkkosivuilla www.sitro.net kulloinkin ilmoittamaa olevaa hinnastoa.

 1. Sopimuskausi ja irtisanominen

Ellei toisin ole sovittu, sopimus on voimassa kuukauden kerrallaan.

Asiakas voi milloin tahansa lisätä Käyttäjien lukumäärää. Yllä mainittua sopimuskautta sovelletaan myös uusiin Käyttäjiin. Korvaus maksetaan Aloituspäivästä lähtien.

Toimitussopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tämän sopimuksen irtisanominen, joko kokonaisuudessaan tai osittain tai koskien tiettyjä Käyttäjiä, on tehtävä kirjallisesti ja lasketaan siitä päivästä lähtien, kun vastapuoli on saanut ilmoituksen irtisanomisesta. Mahdollisia etukäteen maksettuja maksuja ei makseta takaisin. Asiakkaana vastuullasi on säilyttää sähköinen irtisanomiskuittaus, joka lähetetään aina asiakkaalle sähköpostitse.

Asiakkaan irtisanottua tilauksen, pääsy Palveluihin estetään viimeisen tilauspäivän päätyttyä.

Mikäli asiakas haluaa siirtää Tietojaan järjestelmästä, tulee siirron tapahtua ennen viimeistä aktiivista tilauspäivää. Jos asiakas haluaa Tietojen siirtämiseen apua Aksiokselta, tämä tehdään voimassa olevan hinnaston mukaisen sovitun konsulttipalkkion mukaan. Viimeisen tilauspäivän jälkeen asiakkaan Tiedot poistetaan palvelusta ja asiakkaan tulee itse huolehtia Tietojen tallentamisesta muilla tavoin.

 1. Ennenaikainen päättäminen

Aksios voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi, mikäli asiakkaan laskujen maksu on viivästynyt, asiakas on velkajärjestelyssä, asetettu konkurssiin tai ei muusta syystä voi täyttää maksuvelvollisuuttaan tai jos asiakas rikkoo tätä sopimusta. Tällaisessa tapauksessa Aksioksella on oikeus sulkea Palvelut kokonaisuudessaan välittömästi.

 1. Saatavuus

Palvelut, sovellukset, palvelun kautta saatavilla oleva materiaali tai tuotteet voi olla ajoittain käyttämättömissä, ne voidaan tarjota rajoitetusti tai ne voivat vaihdella asiakkaan alueen, laitteen ja muiden ulkoisten tekijöiden (kuten asiakkaan Internet- tai verkkoyhteyden) mukaan.

Pyrimme pitämään Palvelut toiminnassa. Niille ei kuitenkaan taata mitään tiettyä palvelun laatua, ja kaikki online-palvelut kärsivät satunnaisista häiriöistä ja katkoksista. Jos Palveluun tulee keskeytys tai katkos, Asiakkaan sisältö ei ehkä tilapäisesti ole käytettävissä. Jos Aksios on vastuussa käyttökatkosta ja voi vaikuttaa siihen, tulee Aksioksen korjata virhe viipymättä.

Aksioksella (ja sen osoittamilla toimittajilla) on oikeus ryhtyä Palvelun saatavuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin, jos toimenpiteet ovat Aksioksen näkemyksen mukaan välttämättömiä teknisistä, huolto-, käyttö- tai turvallisuussyistä. Suunnitelluista, järjestelmähuollosta johtuvista käyttökatkoista ilmoitetaan asiakkaalle etukäteen. Lisätietoa suunnitelluista käyttö- ja huoltokatkoista löydät Aksioksen verkkosivuilta www.sitro.net.

 1. Turvallisuus

Aksios pyrkii tarjoamaan turvallisia ja luotettavia palveluja sekä varmistamaan riittävät hallinnolliset, fyysiset ja tekniset turvatoimet. Aksios suorittaa Tietojen säännöllisiä varmuuskopiointeja varmistuakseen asiakkaan Tietojen turvallisesta säilyttämisestä. Suurten käyttäjävirheiden yhteydessä on mahdollista lähettää pyyntö Aksiokselle viimeksi tehdyn varmuuskopion uudelleen lukemiseksi. Uudelleen lukemisesta veloitetaan lisämaksu.

 1. Tuki

Aksios kehittää tuotteitaan jatkuvasti, jotta asiakkaalla olisi käytettävissään mahdollisimman hyvä ohjelmisto.

Tilauksen myötä asiakkaalla on pääsy ohjelmiston uusimpiin versioihin sekä lisäksi oikeus saada apua. Asiakaskohtaiset versiot päivitetään sopimuksen mukaisen sovitun tuntihinnan mukaisesti.

Sopimus oikeuttaa pääkäyttäjätukeen tuotteen käyttöä koskevissa ongelmissa.

Jollei toisin ole sovittu, tarjoaa Aksios tuotetukea Internetin kautta, sähköpostitse ja puhelimitse yleisiä juhlapäiviä lukuun ottamatta maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 16.00. Sähköpostitse lähetettyihin tukikysymyksiin vastataan yleensä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Puhelimitse vastaan otetut tukiasiat priorisoidaan saapumisajan perusteella.

Aksioksella on oikeus pitää tuki suljettuna yleisiä juhlapäiviä edeltävinä päivinä.

Tuella tarkoitetaan apua Aksioksen tuotevalikoiman standardituotteita koskevissa ongelmissa.

Asiakaskohtaisia mukautuksia koskevat tukipyynnöt käsitellään voimassa olevan konsultointipalkkion mukaan.

Tuki annetaan asiakkaan Aksioksen -pääkäyttäjiksi nimeämille henkilöille.

Aksioksen velvollisuuksiin ei kuulu antaa ohjeita tai kouluttaa Käyttäjää, mikäli tarvittavat tiedot löytyvät Palvelujen käyttöohjeista Aksioksen verkkosivustolta www.sitro.net, työnkulusta Internetissä tai muualla, tehdä asiakaskohtaisia mukautuksia Palveluihin, korjata virheitä, jotka johtuvat muun kuin Aksioksen henkilökunnan suorittamista toimista, huolimattomasta tai väärästä käsittelystä, korjata virheitä, jotka johtuvat Palveluihin liitetystä kolmannen osapuolen tuotteesta/palvelusta, tai korjata asiakkaan teknisessä laitteistosta olevasta viasta johtuvia virheitä tai virheitä, jotka johtuvat vahingollisesta koodista. Aksioksella ei ole myöskään velvollisuutta korjata verkkohäiriöitä, vikoja käyttöjärjestelmässä tai muussa kolmannen osapuolen toimittamassa ohjelmistossa. Toisin sanoen, tuki ei koske seuraavia: Windows, Microsoft Office, Microsoft Teams jne.

 1. Immateriaalioikeudet

Aksios tai sen lisenssinantaja on Palveluihin liittyvien immateriaalioikeuksien (”IPR”) ainoa omistaja. IPR sisältää muun muassa tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, toiminimet, mallioikeudet ja tuotesuunnitelmat, lähdekoodit, tietokannat, liiketoimintasuunnitelmat ja know-hown, riippumatta siitä, onko tätä koskeva oikeus rekisteröity vai ei. Kaikkien asiakirjojen, mukaan luettuna oppaiden, käyttöohjeiden ja muiden kirjallisten, sähköisten tai ei-sähköisten Palvelujen laatimista ja käyttämistä koskevien kuvausten (”Dokumentaatio”) katsotaan olevan osa Palveluja ja niihin sovelletaan samoja rajoituksia. Kaikki tekijänoikeudet, tuotemerkit, rekisteröidyt tuotemerkit, tuotenimet, toiminimet tai logot, jotka mainitaan Palveluissa tai Palvelujen yhteydessä, ovat niiden omistajien omaisuutta.

Aksios ei esitä immateriaalioikeuksiin tai omistusoikeuksiin liittyviä vaatimuksia, jotka koskevat asiakkaan omistamia ja Palveluihin siirrettäviä Tietoja.

Mikäli Aksios tarjoaa lisenssillä muita kuin omia tuotteitaan, sovelletaan tuotteisiin niiden toimittajan lisenssiehtoja ensisijaisesti ennen näitä ehtoja.

Palveluun voidaan integroida kolmannen osapuolen sovelluksia, sivustoja ja palveluja (”Kolmannen osapuolen sovellukset”), joiden avulla jokin sisältö, tuote ja/tai palvelu voidaan saattaa Käyttäjän käytettäviin. Näillä Kolmannen osapuolen sovelluksilla saattaa olla niiden omat käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä ja niiden käyttöön saatetaan soveltaa tällaisia ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Aksios ei vastaa eikä ole vastuussa minkään Kolmannen osapuolen sovelluksen käyttäytymisestä, toiminnoista tai sisällöstä eikä mistään sopimuksista, joita Käyttäjä mahdollisesti tekee Kolmannen osapuolen sovelluksen tarjoajan kanssa.

Mikäli asiakas loukkaa Aksioksen tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai käyttää Palveluja näiden ehtojen vastaisesti, tulee asiakkaan maksaa joko tilattujen lisenssien kolmen vuoden tilausmaksuja vastaava summa, tai aiheutunut vahinko, sen mukaan kumpi näistä määristä on suurempi. Asiakas ymmärtää, että Aksios voi kärsiä korjaamatonta vahinkoa IPR:ien loukkauksen tai vahingoittamisen seurauksena, ja että Aksioksella tai sen lisenssinantajalla on oikeus ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin suojatakseen kaupallisia etujaan sekä omaisuuttaan, mukaan lukien kaikki toimenpiteet, jotka ovat lain mukaan mahdollisia. Yllä mainittu koskee myös tilanteita, joissa asiakas on saanut tai yrittänyt saada tietoja tai dataa, joihin asiakkaalla ei ole näiden ehtojen mukaan oikeuksia.

 1. Salassapito

Kumpikaan osapuoli ei ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa luovuta kolmansille osapuolille toisen osapuolen toimintaa koskevia tietoja, joita voidaan pitää liike- tai ammattisalaisuuksina, tai jotka lain mukaan kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.

Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen työntekijät ja konsultit noudattavat tässä mainittuja salassapitomääräyksiä. Kumpikin osapuoli osaltaan vastaa siitä, että sopimuksen luottamuksellisuus turvataan tässä salassapitositoumuksessa määriteltyjen tai muiden toimenpiteiden avulla.

Osapuolten sopimuksen mukainen salassapitovelvollisuus on voimassa sopimuskauden ajan sekä lisäksi kolmen (3) vuoden ajan sopimuksen päättymisestä laskien.

 1. Takuu ja takuun rajoitus

Aksios takaa, että Palvelut toimivat oleellisesti kuvatulla tavalla. Asiakas ja Aksios ovat yhtä mieltä siitä, että Palvelut ja sen toimitus eivät ole täysin virheettömiä, ja että Palvelujen parantaminen on jatkuva prosessi. Asiakas hyväksyy, että Palvelut toimitetaan sellaisenaan, ja että niitä käytetään asiakkaan omalla vastuulla.

Aksios ei takaa, että Palvelut täyttävät asiakkaan vaatimukset, että ne toimivat oikein asiakkaan laitteiden, järjestelmän tai asetusten kanssa, eikä myöskään Palvelujen keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä. Asiakas vastaa siitä, että kolmannen osapuolen ohjelmat, kuten selaimet, pdf-lukijat, työkalurivit, viruksentorjuntaohjelmat ja palomuurit ovat oikein asennettuja ja sallivat liikenteen Aksioksen osoittamilta verkkosivuilta. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että Aksios ei vastaa Palvelujen käyttämiseksi tarvittavan Internetin asentamisesta, huoltamisesta tai perustamisesta, ja että Aksios ei hallitse Internetiä. Aksios ei ota mitään vastuuta keskeytyksistä tai häiriöistä Internetin missään osissa, eikä myöskään vastaa mahdollisesta Internetiä koskevasta sääntelystä. Aksios ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin korjatakseen ja välttääkseen tämän kaltaiset tapahtumat. Aksios ei kuitenkaan voi taata, ettei häiriöitä tapahdu. Aksios ei ole vastuussa Internet-palvelujen tai Internet-palveluntarjoajien toiminnasta.

Mikäli Palvelut eivät toimi edellä mainitun rajoitetun takuun mukaisesti, korjaa Aksios kaikki Palveluissa havaitut virheet tai puutteet omalla kustannuksellaan. Aksios korjaa Palvelujen ilmoitetut virheet, jotka olennaisesti vaikuttavat Palvelujen toimintaan niin pian kuin mahdollista. Aksios pidättää kuitenkin oikeuden määrittää milloin ja kuinka korjaus suoritetaan. Aksios korjaa virheet, jotka eivät vaikuta olennaisesti asiakkaan Palvelujen käyttämiseen ja/tai Palvelujen toimintaan aikaisintaan seuraavan virallisen Palvelujen päivityksen yhteydessä.

Palvelut tarjotaan sellaisenaan eikä Aksios tai sen lisenssinantajat anna mitään nimenomaista tai hiljaista takuuta Palvelujen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai järjestelmien yhteensopivuudesta. Palveluita koskien ei ole tehty muita kuin ehdoista ilmeneviä väitteitä, eikä asiakkaan tule luottaa mihinkään väitteisiin, joita ei ole nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa.

Jos jokin näiden ehtojen osa todetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi, ei tällä ole vaikutusta muiden sopimuskohtien pätevyyteen. Kyseessä oleva määräys tulee tällaisessa tapauksessa korvata määräyksellä, joka vastaa tarkoitukseltaan alkuperäisen sopimuksen määräystä mahdollisimman suurilta osilta.

 1. Vastuunrajoitus

Aksioksen vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä toimitussopimusta koskien on mahdolliset viivästyssakot mukaan lukien yhteensä enintään kymmenen (10) prosenttia toimitussopimuksen arvonlisäverottomasta kokonaisveloituksesta. Osapuolet eivät vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä tai toiminnan keskeytymisestä, joka aiheutuu tai on saanut alkunsa ylivoimaisesta esteestä (force majeure), kuten maanjäristyksestä, mellakasta, työtaistelusta tai muusta vastaavasta seikasta, joka on niin Aksioksen kuin asiakkaankin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Osapuolen alihankkijan ylivoimainen este katsotaan osapuolen ylivoimaiseksi esteeksi.

Force majeure -tapahtumana pidetään myös sitä, että Palveluita tai sen toimittamista koskevat lait, asetukset tai määräykset muuttuvat, tai uusi lainsäädäntö, asetukset tai määräykset tulevat voimaan sen jälkeen, kun Palvelu on saatettu markkinoille estäen Aksiosta täyttämästä asiakkaan ohjeita tai Aksioksen näiden ehtojen mukaisia velvollisuuksia, ja/tai jotka edellyttävät, että Palvelu suljetaan kokonaan tai osittain, joko määritellyksi tai määräämättömäksi ajaksi. Aksios ei ole missään tapauksessa vastuussa tällaisesta force majeure -tapahtumasta. Asiakkaalla on tällöin oikeus asianmukaiseen hyvitykseen etukäteen maksetuista tilausmaksuista, force majeure -tilanteesta johtuvaa keskeytystä seuraavasta kuukaudesta alkaen. Asiakkaalla ei ole tämän lisäksi oikeutta esittää lisäväitteitä Aksiosta kohtaan.

Vaikka Aksios toimii huolellisesti asiakkaan ja Palvelujen välillä tapahtuvien tiedonsiirtojen suojaamiseksi, hyväksyy asiakas sen, että Internet on avoin järjestelmä, ja että Aksios ei voi vakuuttaa eikä taata sitä, etteivät kolmannet osapuolet voi saada haltuunsa tai muuttaa Tietoja tai Siirtoa. Aksios ei ole vastuussa tällaisesta tahattomasta väärinkäytöstä, Tietojen paljastumisesta tai menettämisestä.

 1. Osapuolet ja sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja kaikkiin toimitussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien kauppalaki ja lainvalintaa koskevat säännöt. Toimitusehdoista tai toimitussopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, välimiesmenettelyn kieli on suomi ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Aksioksella on kuitenkin oikeus saattaa riidattomia laskusaatavia koskevat asiat yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

 1. Määritelmät

Termi – Määritelmä

Käyttäjä – Luonnollinen henkilö, tyypillisesti asiakkaan työntekijä, joka saa asiakkaalta oikeuden käyttää Palvelua asiakkaan sisäisiä toimintatarkoituksia varten.

Käyttäjätili – Yhteiskäsite, joka kattaa asiakkaan Käyttäjät, Tiedot ja muut asiakkaan Palveluiden käyttöä ja pääsyä Palveluihin koskevat tiedot.

Tiedot – Kaikki asiakkaan Palveluun tai Palvelusta siirtämät tiedot, jotka on tarkoitettu Palvelussa käsiteltäviksi.

Tietojenkäsittely – Kaikki Aksioksen asiakkaan ohjeisiin perustuvat toimenpiteet tai toimenpidekokonaisuudet tai muu Tietojen käyttö Aksioksen toimesta asiakkaan ohjeiden mukaisesti tai muilla tavoin, joiden tarkoituksena on tarjota Palveluja asiakkaalle.

Asiakas – Aksioksen laskussa ilmoitettu oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka solmii näihin ehtoihin perustuvan sopimuksen Aksioksen kanssa.

Aloituspäivä – Päivä, jona Asiakas saa pääsyn Palveluihin.

Lisäpalvelu(t) – Erilliset, yksittäiset toiminnot tai toimintokokonaisuudet, joita asiakas voi käyttää tavallisesti transaktiokohtaista maksua vastaan.