Aksios pro

Yhden luukun periaate Saat meiltä tarvittavat sovellukset 10:nen ohjelmistoa yhdellä hinnalle per käyttäjä

Taas yksi toiminnnanohjausjärjestelmä! Tämä on vain SUOMEKSI.

Kyllä! Mutta saat meiltä 10:nen yhtiön toimintaa helpottaa sovellusta

Kysy lisätietoja
Johdatko vai reagoitko?
Johdatko vai reagoitko?

Aika on yksi tärkeimmistä resursseista yrityksissä. Osa yritystä reagoi tapahtumiin, jolloin eletään jatkuvassa kiireessä ja stressissä. Tämä myös tuottaa hukkakuluja, jotka ovat keskimäärin 10-20 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Toisia yrityksiä johdetaan yhdenmukaisin toimin ja ennakoiden tulevia tilanteita. Aksios.pro auttaa johtamaan yhtiötä, sen toimintaa ja vähentämään hukkakuluja. Kehitämme ohjelmistoa jatkuvasti asiakkaidemme ja liikkeenjohdollisten hyötyjen pohjalta. Ohjelmiston 3.0 versiossa mm. lisäsimme jokaiseen ohjelmiston osaan graafisia mittareita, joilla ohjelmiston käyttäjä näkee omat tuloksensa suhteessa muiden käyttäjien tuloksiin sekä muita mittareita. Näiden mittareiden tarkoituksena on muuntaa abstrakti palvelutyö konkreettiseksi ja tuloslähtöiseksi.

Aksios.proon ohjelmiston osat
Asiakashallinta
Asiakashallinta
Selvitetään mihin työntekijöiden työaika menee ja löydetään kehitettävät kohdat. Työntekijät näkevät itse mitä he saavat aikaiseksi työssä. Nähdään miten eri työntekijöillä menee työaikaa saman työtehtävän tekemiseen. Näin voidaan työkavereilta oppia tehokkaampia toimintamalleja Mitataan paljonko todella menee aikaa eri asiakkaisiin. Samalla löydetään kannattavat ja kannattamattomat asiakkaat, jolloin voidaan ehkäistä ”ylipalvelua”. Nähdään mitä kullekin asiakkaalle tehdään. Voidaan halutessa toimittaa asiakkaalle raportti tehdystä työstä.
Lisälaskutus
Lisälaskutus
Lisää laskutusta ja tuloja yhtiöön, koska se motivoi työntekijöitä tekemään lisälaskutusta. Automaattisesti luo laskun tehtävän valmistuttua. Tehostaa laskutusta ja rahan tuloa yhtiöön. Työntekijä pysyy tietoisena mistä asioista on asiakasta laskuttanut ja mistä ei.
Työaika
Työaika
Vältetää riitoja käytetystä työajasta. Toimitaan työaikalain mukaan. Työnantaja näkee työpäivien henkisentyön kuormituksen. Työntekijät näkevät omat työtunnit ja työsaldon. Pysyvät ajan tasalla käyttämästä työajasta. Näkevät työpäivien henkisentyön kuormituksen.
Tehtävät
Tehtävät
Helpottaa töiden tekemistä. Selkeä Do-it lista auttaaa priorisoimaan, mitä tulee tehdä ja milloin. Ensimmäisenä avautuvasta Dashboardista henkilö näkee kymmenen uusinta tehtävää ja niiden valmiusasteen. Näin hän töitä aloittaessa tietää, mihin töihin ryhtyy. Tehtävälistasta pysyy hyvin ajantasalla, mitkä tehtävät ovat tekemättä. Tuottaa työntekijöiden ylpeyttä työpaikasta. Kun työt tulevat tehtyä sovitusti, nousee yhtiön arvostus työntekijöiden silmissä. Parantaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun työt tehdään sovitusti eikä heidän tarvitse muistutella sovituista töistä. Sisäisen tiedonkulun paranemista. Kun tiimin jäsenet näkevät muiden jäsenten työlistat, he tietävät missä projektit menevät. Luottamusta esimiehen ja alaisten välillä. Esimies näkee ohjelmistosta tehtävien valmiusasteen eikä hänen tarvitse kysellä missä vaiheessa työt ovat. Työtyytyväisyyden paranemista ja stressin vähentymistä. Työntekijät kokevat hallinnan tunnetta omista työtehtävistä ja voivat jättää työt töihin.
Toiminnanohjaus
Toiminnanohjaus
Tuottaa asiakas– ja työtyytyväisyyttä, koska työntekijä voi ennakoida ja tehdä työnsuunnittelua. Ei unohda tehdä sovittuja asioita. Näkee missä vaiheessa työt menevät. Tietää mitä tulee tehdä ja milloin. Vältetään vahingonkorvauksia aiheuttavia laiminlyöntejä.
Kokoukset
Kokoukset
Pöytäkirja valmistuu kokouksessa. Nähdään aikaisemmat palaverien pöytäkirjat ja voidaan tarkistaa palaverissa mitä aikaisemmin on sovittu. Nähdään onko palaverissa sovitut asiat tehty. Pysyt ajan tasalla yhtiössä sovituista asioita. Säästää aikaa. Tietoja ei tarvitse etsiä. Nähdään kuka tekee sovitut työt.
Uusasiakkaat
Uusasiakkaat
Helpotusta myyntityön tekemiseen. Yksinkertaista myyntityön hallintaa. Kalenterista näet tehtävät ja kokoukset. Löydät yhtiön sisäisen myyntiprosessin ja tuotekortit. Voit laittaa uusasiakkaita myyntiputkeen ja hallita asiakaskohtaista myyntiputkea, jolloin näet vilkaisulla missä vaiheessa kukin uusasiakas menee.
Sopimukset
Sopimukset
Sopimusten hallinta saattaa olla vaikeasti hallittavaa, mistä aiheutuu turhia kuluja. Huonosti hallinnoitujen sopimusten etsimiseen kuluu aikaa. Pahimmassa tapauksessa ne häviävät tai niitä ei löydetä. Aksios.pron sähköisestä sopimusarkistosta löydät sopimukset eri hakukriteerein hetkessä.
Pikapalautteet
Pikapalautteet
Asiakas antaa palautteen yhtiön asiakaspalvelupisteessä. Asiakas antaa sanallisen palautteen puhelimessa ja työntekijä kirjaa sen järjestelmään. Työntekijä ottaa palautteen yksittäisen asiakkaan tapaamisesta esimerkiksi myynti- tai käyttötukitapaamisesta. Palaute otetaan yhtiön sisäisestä kokouksesta esimerkiksi viikkopalaverista. Palaute otetaan asiakkaiden kanssa pidetystä kokouksesta esimerkiksi tuotekehityspalaverista. Asiakkaat antavat palautetta yhtiön kotisivujen kautta. Otetaan palaute isosta asiakastapaamisesta kuten esimerkiksi koulutuspäivä tai asiakkaiden tiedotustilaisuudesta.
Asiakasviestit
Asiakasviestit
Läydetään kaikki Aksios.proohon kirjatut asiat helposti. Helpottaa asiakkaille tehtyjen töiden löytämistä. Tukee EUn tietoturva-asetuksen mukaista toimintaa.
Aksios.proon hyödyt
Aksios.proon hyödyt
1. Parantaa yhtiön tulosta
2. Lisää yrityksen arvoa
3. Parantaa työviihtyvyyttä
4. Yhdenmukaistaa yhtiön toimintoja
5. Tasaa työntekijöiden työkuormia
6. Parantaa yhtiön sisäistä tiedonkulkua
7. Lisää yrityksen tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti
8. Vähentää päällekkäistä työtä
9. Nopeuttaa asioiden käsittelyä ja päätöksen tekoa
10. Antaa mitattua tietoa johtamisen päätöksen teon tueksi
11. Tuottaa asiakaskannattavuuden
12. Auttaa löytämään hukkakulut yrityksessä (tutkimusten mukaan 10-20 % yritysten liikevaihdosta)